Tarja Kallio-Tamminen

Avasin filosofisen praktiikkani 2011 perustaessani KalpaTarun (http://kalpataru.fi/) idän viisauden ja modernin tieteen kohtauspaikaksi. Kysymys ihmisestä ja hänen mahdollisuuksistaan maailmassa on aina ollut kiinnostukseni keskiössä. Kun klassiseen fysiikkaan pohjannut mekanistis-materialistinen maailmankuvamme osoittautui kvanttimekaniikan myötä riittämättömäksi, kysymys aineen ja mielen suhteesta on arvioitava uudelleen. Tällöin myös luonnontieteistä lähteneellä teoreettisen filosofian tohtorilla voi olla ihmiselämän haasteita koskeviin pohdintoihin jotakin annettavaa.

KalpaTarun tärkeimmäksi toimintamuodoksi ja omaksi tavaramerkiksi muotoutui pian EEG-avusteinen meditaatio® kun tutustuin aivojen ja mielen suhdetta kartoittaviin neurotieteilijöihin Andrew ja Alexander Fingelkurtsiin (https://www.bm-science.com/index.php) Modernin neurotieteen pohjalta ihminen näyttäytyy aivojensa ohjaamana itsesäätelysysteeminä, jonka kaavamaisiin, toiston myötä muotoutuviin ohjelmiin tietoisuudella on vain veto-oikeus. Tämä näkemys tulee yllättävän lähelle idän kontemplatiivisten traditioiden ikiaikaista käsitystä ihmisen henkisen kehityksen lainalaisuuksista. Esimerkiksi Patanjalin joogasutrien ja buddhalaisen psykologian mukaan ihminen voi mieltä hiljentävien harjoitusten avulla kehittää tietoisuuttaan. Mielen hiljentäminen erilaisten keskittymis- ja meditaatioharjoitusten avulla antaa mahdollisuuden entistä paremmin havainnoida sen luonnetta. Ihminen tulee paremmin tietoiseksi mieleensä elämän myötä rakentuneista mentaalisista ja emotionaalisista sisällöistä. Tämä mahdollistaa monien automatisoituneiden reaktiotapojen purkamisen. Mielen eheytyessä tietoisuus voi entisestään elävöityä ja herkistyä, mikä parantaa elämänlaatua. EEG-avusteisuuden myötä tämän subjektiivisen muutoksen voi havaita myös objektiivisesti, kuinka aivotoimintojen eri aspektit harjoituksen myötä optimoituvat. 

Tieteellinen tieto ja erilaisiin mielenfilosofisiin traditioihin sisältyvä elämänviisaus tarjoavat runsain määrin toimivia välineitä elämän haasteiden kohtaamiseen. Filosofisessa dialogissa valmiita ratkaisuja tärkeämpää on kuitenkin usein osallistujien omien kokemusten ja näkökulmien avoin jakaminen, mahdollisuus keskinäisen vuorovaikutuksen kautta omakohtaisesti oivaltaa jotakin uutta. 

Asenteeni elämää ja sen ilmiöitä kohtaan on lempeän realistinen. Pohjimmiltani olen jalat maassa kulkeva luonnontieteilijä ja -filosofi, joka yleispäteviä sääntöjä etsiessään samalla suunnistaa poispäin mekanistisesta luonto- ja ihmiskäsityksestä. Pyrin kaikkialla huomaamaan toimintatavoissamme vielä yleisesti vaikuttavan mekanistis-deterministisen todellisuuskäsityksen latistavan vaikutuksen. Ihmisessä on paljon käyttämätöntä potentiaalia. 

Tarja Kallio-Tamminen, FT
Hanhilahdentie 85
02510 Oitmäki
puh: 050 3801094
s-posti: info@kalpataru.fi