Eettiset ohjeet

FIVE ry:n laatimien eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea ja selkeyttää alalla työskentelevien toimintaa ja varmistaa rakentava kohtaaminen asiakkaan ja filosofin välillä. 

Filosofian praktikot käyttävät erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä, mutta heitä yhdistävät seuraavat käytännöt: 1) Asiakkaan argumenttien ja perustelujen tarkastelu; 2) Keskeisten käsitteiden tunnistaminen, selkeyttäminen ja määrittely; 3) Taustalla vaikuttavien oletusten ja loogisten yhteyksien paljastaminen ja tutkiminen: 4) Ristiriitojen ja epäjohdonmukaisuuksien paljastaminen; ja  5) Filosofian perinteen sisältämien teorioiden ja niiden asiakkaan aiheelle tarjoamien merkitysten tarkastelu.

Filosofian praktikolla tarkoitetaan henkilöä, joka on suorittanut akateemisen tutkinnon filosofiasta tai muilla tavoin hankkinut vastaavan pätevyyden filosofiassa, ja käyttää toimessaan yllä lueteltuja filosofisia käytäntöjä tukeakseen asiakasta käsittelemään elämänsä kysymyksiä, kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä ja rakentamaan hyvää elämää. Filosofian praktikon pätevyyttä vahvistaa, että hän on kouluttautunut lisäksi filosofisen praktiikan lähestymistavoissa. Esimerkiksi Suomessa FIVE ry järjestää yhteistyössä Kriittisen korkeakoulun kanssa filosofisen praktiikan koulutusohjelmaa. Filosofian praktikko harjoittaa filosofin vastaanottotoimintaa tai jotakin muuta filosofisen praktiikan alaan luettavaa toimintaa kuten sokraattisia dialogeja, yritysfilosofiaa, filosofiaa lapsille -toimintaa tai filosofiakahviloita.

I Asiakkaan kunnioitus 

Filosofian praktikon tulee työssään suhtautua kunnioituksella kaikkiin asiakkaisiin riippumatta heidän maailmankatsomuksestaan, etnisestä taustastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, sosioekonomisesta taustasta tai muusta näihin verrattavasta seikasta. 

II Asiakkaan itsenäisyyden ja vastuullisuuden tukeminen

Filosofian praktikon tulee tukea asiakkaan aktiivista osallistumista filosofiseen työskentelyyn. Hänen ei tule tarjota valmiita vastauksia vaan rohkaista asiakasta itsenäiseen järkiperäiseen reflektointiin sekä ottamaan vastuun elämäänsä koskevista päätöksistä. 

III Vaitiolovelvollisuus ja lakien noudattaminen

Filosofian praktikon tulee käsitellä luottamuksellisesti asiakasta koskevaa tietoa. Filosofisen praktikon tulee noudattaa työssään lakeja ja hyviä tapoja. Hänen on hyvä herättää keskustelua sellaisten lakien muuttamiseksi, jotka häiritsevät työn toteuttamisen eettisesti kestävällä tavalla. 

IV Oman ammattitaidon ymmärtäminen

Filosofian praktikon tulee avoimesti ja totuudenmukaisesti kertoa koulutuksestaan ja pätevyydestään. Hänen tulee käyttää työssään vain sellaisia tekniikoita ja metodeja, jotka ovat laskettavissa filosofian piiriin tai joihin hänellä on muu hankittu pätevyys. Jos asiakkaan avun tarve ylittää filosofian praktikon osaamisalueen, tulee tämän ohjata asiakas sopivan avun piiriin. 

V Ammattitaidon ylläpitäminen

Filosofian praktikon tulee ylläpitää ammattitaitoaan seuraamalla alan kirjallisuutta ja osallistumalla alan konferensseihin ja koulutuksiin. Filosofian praktikon on lisäksi hyvä olla perillä oman työkontekstinsa käytännöistä ja lainsäädännöstä, jotka voivat vaikuttaa hänen työskentelyynsä. Esimerkiksi hoitoalalla työskennellessä on hyvä tuntea alan eettinen ohjeistus ja asiakastyön käytännöt. 

VI Omakohtaisuus

Kyetäkseen toteuttamaan eettisiä ohjeita, filosofian praktikko harjoittaa omassa elämässään filosofisia taitoja ja arvoja muun muassa pyrkimällä rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja olemalla sokraattisen avarakatseinen.