Koulutus

Filosofisen praktiikan koulutus 2023-2024 – hae 1.8.2023 mennessä!

Yhteiskunta tarvitsee filosofiaa ja filosofian soveltamista arjessa.”

– International Conference on Philosophical Practice 2018

Mitä on filosofinen praktiikka, entä filosofisen praktiikan koulutus?

Filosofinen praktiikka on filosofian harjoittamista osana jokapäiväistä elämää. Keskiössä on tällöin filosofinen dialogi eri muodoissaan. Filosofisen praktiikan alalla on kansallisia ja kansainvälisiä yhdistyksiä, aikakauslehtiä ja konferensseja. Filosofisen praktiikan koulutuksia järjestetään useissa eri maissa ja se on kansainvälinen ilmiö. 

Lue artikkeli filosofisesta praktiikasta ja koulutuksen opiskelijoista, jotka toteuttivat harjoitustyönään Leipä & Lohtu -leirin.

Filosofisella praktiikalla on juurensa antiikin Kreikassa ja sille ominaisessa tavassa ymmärtää filosofia. Siinä filosofia liittyy kiinteästi inhimilliseen kokemukseen. Filosofinen praktiikka hyödyntää vahvasti Sokrateen dialogista työtapaa ja nojaa ymmärrykseen keskustelun merkityksestä itsetuntemuksen ja hyvän elämän edistäjänä. Suurin osa filosofisen praktiikan työskentelytavoista perustuu erilaisiin keskustelumuotoihin. Lähtökohtana on myös ajatus ihmetyksestä ja käsitys ihmisestä viisautta, totuutta ja merkitystä etsivänä olentona. 

Historian kuluessa filosofiasta kuitenkin muotoutui erikoistunut tieteenala, jota harjoitetaan ammattimaisesti yliopistoissa. Samalla filosofiaa alettiin pitää epäkäytännöllisenä ja vieraana arkielämälle. Akateemisen käänteen vastareaktiona osa filosofeista on alkanut tarkastella taas filosofian merkitystä jokapäiväiselle elämälle. Tästä on muotoutunut perinne, jota kutsutaan filosofiseksi praktiikaksi. Filosofinen praktiikka yhdistää teorian ja käytännön. Se pyrkii elvyttämään antiikin hengen ja osoittamaan filosofian käytännön merkityksen.

Filosofisen praktiikan koulutus sopii useiden ammattialojen toimijoille, kuten opettajille, terveydenhuoltoalan ammattilaisille, filosofin maisteritutkinnon suorittaneille. Muuttuva työelämä ja yhteiskunta vaativat yksilöltä yhä enemmän valmiuksia itsenäiseen, eettisesti kestävään päätöksentekoon sekä rakentavaan dialogiin. Näiden valmiuksien taustalla ovat keskeisesti kriittinen ajattelu, dialogitaidot sekä hyvä itsetuntemus. Filosofisen praktiikan koulutus on 1,5 vuotta kestävä kokonaisuus, jossa näitä taitoja opiskellaan filosofisten käytäntöjen ja harjoitusten kautta. Koulutuksessa painottuu käytännön harjoittelu, jota tuetaan teoriaopinnoilla. Keskiössä ovat sokraattinen dialogi ja filosofin vastaanotto. 

Kriittinen korkeakoulu on tarjonnut filosofisen praktiikan koulutusta vuodesta 2009. Koulutuksen käyneet ovat mm. opettajia, toimittajia, kirjailijoita, valmentajia, filosofeja sekä terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisia. Koulutus pohjautuu kansainväliseen lähtökohtaan harjoittaa ja edistää filosofista työskentelyä, ajattelua ja elämäntapaa arjen erilaisissa yhteyksissä. Filosofian harjoittamisen muotoja ovat muun muassa sokraattinen dialogi, filocafé, filosofiaa lapsille, filosofin vastaanotto, blogi- ja nettikirjoittelu, yritysfilosofia ja bisnesetiikka, alaan liittyvien kirjojen julkaiseminen, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Filosofisen praktiikan lähestymistapaa hyödynnetään maailmalla esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa, kouluissa, työyhteisöissä ja yritysmaailmassa.

Haku seuraavaan koulutusryhmään on käynnissä! Hae 1.8.2023 mennessä. Koulutus alkaa elokuussa 2023 ja päättyy marraskuussa 2024

Opetus rakentuu lähiopetusviikonlopuista, nettitapaamisista ja itsenäisen työskentelyn jaksoista. Lähiopetusta koulutukseen kuuluu noin 150 oppitunnin verran, ja kokonaisuutena koulutuksen laajuus vastaa noin 40 opintopistettä. Vastaavina kouluttajina toimivat TeT, dos Pia Houni ja FM Heikki Vuorila. 

Lisätietoa koulutuksen omalta sivulta Kriittisessä korkeakoulussa sekä koulutuksen vastaavilta kouluttajilta:

040 734 7293 / pia.houni@tuni.fi Pia Houni

Vuonna 2016 perustettiin Filosofisen Praktiikan verkosto ry (FIVE). Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää ammattitaitoista filosofisen praktiikan toimintaa ja tuntemusta Suomessa sekä tukea kansainvälistä verkostoitumista. Yhdistys pyrkii edistämään myös alan koulutusta ja tutkimusta kotimaassa. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on toimia filosofisen praktiikan eettisenä neuvonantajana. Opiskelijat ja koulutuksen suorittaneet ovat lämpimästi tervetulleita verkoston jäseniksi!