Klubilla tapahtuu

Klubilla ke. 3.10. klo 17.00 prof. Kaarlo Tuori: Eurokriisi ja demokratia

Keskiviikkona 3.10. vieraaksemme saapuu akatemiaprofessori Kaarlo Tuori.

Oikeustieteen tohtoriksi Tuori (s.1948) väitteli vuonna 1983. Kaarlo Tuori on vuosikymmeniä osallistunut merkittävänä ajattelijana ja vaikuttajana maamme oikeustieteelliseen keskusteluun. Asiantuntijana hän on vaikuttanut huomattavasti laidansäädäntömme kehitykseen ja oli myös mukana valmistelemassa vuoden 2000 perustuslaakiuudistusta.

Tuori on keskeisesti mukana  Suomen EU-jäsenyyden  oikeusjärjestyksellemme asettaman aivan uudentyyppisen haasteen vastaanottamisessa.

1991-2003 Tuori oli Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori  ja tämän jälkeen hänet nimitettiin yleisen oikeustieteen professoriksi.  2011-2015 hän toimii oikeustieteen akatemiaprofessorina.

Akatemiaprofessorina Tuori keskittyy Euroopan valtiosääntöjen moninaisuuteen. Hän tutkii sitä, miten keskustelijoiden ammatilliset ja institutionaaliset kytkennät sekä kulttuuriset taustat ja poliittis-ideologiset sitoumukset vaikuttavat valtiosääntöä koskevien käsitteiden tulkintaan, miten valtiosäännön käsite vaihtelee sekä miten Euroopan valtiosääntöjen moninaisuuden merkitys liittyy Euroopan valtiosäännön ja kansallisvaltioiden valtiosääntöjen keskinäisiin suhteisiin.  (Akatemian esittelytekstistä) 

Tuorin laajastaa kirjallisesta tuotannosta manittakoon tässä  modernin oikeuden perustaviin kysymyksenasetteluihin porautuva Kriittinen oikeuspositivismi  (WSOYpro, 2000)  sekä oikeusfilosofinen Oikeuden ratio ja voluntas (WSOYpro, 2007).

Tervetuloa

Juha
Klubi: Albertinkatu 27 A6, 3.krs. Ovessa ja aalaaoven kellossa lukee Bene
filosofiklubi.blogspot.fi

Terve vaan praktikot ja filosofian ystävät

Tässä  kutsu puolijulkisen  filosofiklubimme syyskauden avaukseen.   t. Juha Olavinen

Klubin 4. toimeliaisuuden vuosi  ja syksyn istuntokausi alkaa.

Keskiviikkona 5.9.2012 klo 17.00: VTT Arto Tukiainen: Filosofian käytännöllisyydestä.
Arto Tukiainen, s.1970, on väitellyt tohtoriksi filosofiasta vuonna 1999. Väitöskirjan otsikko on  Etiikka ja filosofia. Eräiden Wittgensteinin näkemysten kritiikkiä. Tutkielman lähtökohtana oli Wittgensteinin esitelmä etiikasta vuodelta 1929. Tukiainen aloitti alun perin taloustieteen parissa, mutta vaihtoi pian pääaineekseen filosofian. Omien sanojensa mukaan ratkaisevassa asemassa tässä siirtymässä olivat Esa Saarisen ja Thomas Wallgrenin aikalaiskriittiset luennot: Uutena valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijana ihmettelin kovasti, kuinka yliopistolla voitiin pitää opetuksena myös jotain sellaista, millä oli henkilökohtaista ja laajaa maailmankatsomuksellista merkitystä (Tukiainen, 2009). Filosofisen tutkimustyönsä ja siihen liittyvän laajan kirjallisen toimintansa ohella Tukiainen on työskennellyt tietojärjestelmäsuunnittelijana niin yksityisellä kuin julkishallinnollisellakin puolella..

 Arto Tukiainen on ollut 90-luvun lopulta alkaen aktiivisesti mukana filosofisen praktiikan kansainvälisessä ja kotimaisessa liikkeessä.

2000-luvun alussa Tukiainen piti tähän liikkeeseen oleellisesti kuuluvaa

filosofista vastaanottoa, jonka yleistavoitteeksi hän luonnehtii asiakkaiden ajatusten

selvittämisen ja uusien näkökulmien etsinnän. Tukiainen piti kuitenkin taukoa vastaanotossaan selventääkseen itselleen tarkemmin tämän toiminnan ideaa, tavoitteita ja menettelytapoja. Sittemmin hän on avannut vastaanottonsa uudelleen.

 Klubialustuksessaan Tukiainen tarttuu ikiaikaiseen kysymykseen filosofian käytännöllisyydestä.

Muutamia linkkejä:
http://www.artotukiainen.net/
www.artotukiainen.net/release_as_philosophy.pdf
http://www.artotukiainen.net/lahav.html
http://www.artotukiainen.net/elamankerta.pdf

Klubi: Albertinkatu 27 A6, 3.krs. Ovessa ja alaoven kellossa lukee Bene
filosofiklubi.blogspot.fi