Säännöt

Filosofisen praktiikan verkosto – Nätverket för Filosofisk Praxis

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry, Nätverket för Filosofisk Praxis rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksestä käyttää myös englanninkielistä nimeä Philosophical Practice Network. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena on koko Suomi. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ammattitaitoista filosofisen praktiikan toimintaa ja tuntemusta Suomessa sekä tukea kansainvälistä verkostoitumista. Yhdistys pyrkii edistämään myös alan koulutusta ja tutkimusta kotimaassa. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on toimia filosofisen praktiikan eettisenä neuvonantajana. Näitä tarkoituksia yhdistys toteuttaa ensisijaisesti järjestämällä filosofisen praktiikan toimintaa, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, seminaareja, tapahtumia ja kokouksia, harjoittamalla julkaisutoimintaa sekä muilla vastaavilla tavoilla, jotka edistävät filosofian harjoittamista Suomessa.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi

1) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,

2) järjestää keräyksiä ja arpajaisia,

3) järjestää maksullisia tapahtumia, seminaareja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, yleisötilaisuuksia tai muita vastaavia tilaisuuksia,

4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä yritysten osakkeita,

5) asiainmukaisella luvalla harjoittaa kioski- ja ravitsemusliiketoimintaa sekä järjestää myyjäisiä ja tarkoituksiaan edistäviä huutokauppoja,

6) harjoittaa toimintaansa liittyvää julkaisutoimintaa, jakaa kunniamainintoja, -palkintoja ja -kirjoja, ei kuitenkaan merkittäviä taloudellisia etuja jäsenilleen.

Yhdistyksen tarkoitus ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuneille eikä sen toiminta saa muutenkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa yhdistyksen jäsenmaksun. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi myös kutsua hallituksen esityksestä kunniajäsenekseen henkilön, joka on toiminnallaan erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Ehdotuksesta kunniajäseneksi on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus koska hyvänsä erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen edistämiä tarkoituksia tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen jäsenellä on oikeus erota kesken toimikauden ilmoittamalla siitä hallitukselle. Uusi hallituksen jäsen valitaan seuraavassa vuosikokouksessa.

Hallitus voi tarvittaessa nimittää alaisuuteensa työryhmiä hoitamaan hallituksen niille määrittämiä tehtäviä.

Hallitus voi yhteisellä päätöksellään pitää kokouksen ja tehdä päätöksiä myös tietoverkossa, puhelinkokouksessa, sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksen teon aikana.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisilla verkkosivuilla ja sähköpostitse jäsenrekisterin mukaiseen osoitteeseen lähetetyllä kutsulla.

Yhdistyksen varsinainen kokous on vuosikokous. Lisäksi hallitus voi kutsua tarvittaessa koolle ylimääräisen jäsenkokouksen tietyn asian käsittelyä varten. Ylimääräinen jäsenkokous voidaan kutsua koolle myös silloin jos 1/10 jäsenistöstä sitä tietyn asian käsittelemiseksi vaatii.

10§

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

8) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Jälkimmäinen kokous voidaan pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua ensimmäisestä kokouksesta. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat yhdistyksen tarkoitukseen.