Filosofisen praktiikan koulutus 2019-2021

Yhteiskunta tarvitsee filosofiaa ja filosofian soveltamista arjessa.”

– International Conference on Philosophical Practice 2018

Mitä on filosofinen praktiikka?

Filosofinen praktiikka on filosofian harjoittamista osana jokapäiväistä elämää. Erilaisia filosofian harjoittamisen muotoja ovat muun muassa sokraattinen keskustelu, filocafé, filosofia koulussa sekä muut lapsille ja nuorille suunnatut toiminnat, filosofin vastaanotto, blogi- ja nettikirjoittelu, yritysfilosofia ja bisnesetiikka, alaan liittyvien kirjojen julkaiseminen, seminaarien ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Filosofisen praktiikan lähestymistapaa hyödynnetään maailmalla esimerkiksi sairaaloissa, vankiloissa, kouluissa ja yritysmaailmassa. Keskiössä on tällöin filosofinen dialogi eri muodoissaan. Filosofisen praktiikan alalla on kansallisia ja kansainvälisiä yhdistyksiä, aikakauslehtiä ja konferensseja. Filosofisen praktiikan koulutuksia järjestetään useissa eri maissa ja se on kansainvälinen ilmiö.

Filosofisella praktiikalla on juurensa antiikin Kreikassa ja sille ominaisessa tavassa ymmärtää filosofia. Siinä filosofia liittyy kiinteästi inhimilliseen kokemukseen. Filosofinen praktiikka hyödyntää vahvasti Sokrateen dialogista työtapaa ja nojaa ymmärrykseen keskustelun merkityksestä itsetuntemuksen ja hyvän elämän edistäjänä. Suurin osa filosofisen praktiikan työskentelytavoista perustuu erilaisiin keskustelumuotoihin. Lähtökohtana on myös ajatus ihmetyksestä ja käsitys ihmisestä viisautta, totuutta ja merkitystä etsivänä olentona.

Historian kuluessa filosofiasta kuitenkin muotoutui erikoistunut tieteenala, jota harjoitetaan ammattimaisesti yliopistoissa. Samalla filosofiaa alettiin pitää epäkäytännöllisenä ja vieraana arkielämälle. Akateemisen käänteen vastareaktiona osa filosofeista on alkanut tarkastella taas filosofian merkitystä jokapäiväiselle elämälle. Tästä on muotoutunut perinne, jota kutsutaan filosofiseksi praktiikaksi. Filosofinen praktiikka yhdistää teorian ja käytännön. Se pyrkii elvyttämään antiikin hengen ja osoittamaan filosofian käytännön merkityksen.

Vuonna 2016 perustettiin Filosofisen Praktiikan verkosto ry (FIVE). Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää ammattitaitoista filosofisen praktiikan toimintaa ja tuntemusta Suomessa sekä tukea kansainvälistä verkostoitumista. Yhdistys pyrkii edistämään myös alan koulutusta ja tutkimusta kotimaassa. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on toimia filosofisen praktiikan eettisenä neuvonantajana.

Kriittinen korkeakoulu on tarjonnut filosofisen praktiikan koulutusta vuodesta 2009. Tähän mennessä on toteutunut kolme kahden vuoden koulutusta. Neljännessä koulutuksessa on keväällä 2018 meneillään opintojen viimeinen lukukausi. Lisäksi Kriittinen korkeakoulu järjestää filosofisen praktiikan erilaisia lyhytkursseja sokraattisesta keskustelusta sekä filosofin vastaanottotoiminnasta.

 

Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet?

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla on koulutuksen päättyessä

– yleiskäsitys siitä, mitä filosofinen praktiikka on.

– perusvalmiudet harjoittaa erilaisia filosofisen praktiikan muotoja ja kehittyä niissä edelleen.

– valmiuksia reflektoida, mitä ”hyvä elämä” omalla kohdalla tarkoittaa ja millaisia käytännön tekoja sen edistäminen vaatii.

– taitoja hyödyntää filosofisia työskentelymenetelmiä suhteessa omaan ammattialaansa.

 

Kenelle koulutus on suunnattu?

Filosofi ei ole varsinainen ammattinimike, eikä esimerkiksi filosofisen praktiikan harjoittamiseen ole säädettyjä pätevyysehtoja. Näin ollen myöskään koulutukseemme ei ole ehdottomia pääsyvaatimuksia. Ensisijaisesti haluamme kuitenkin korkeakoulututkinnon suorittaneita, joilla on vähintään filosofian yliopistotason perusopinnot tai muulla tavoin saavutetut vastaavat tiedot.

Kun filosofian perustiedot ovat hallinnassa, soveltuu koulutus hyvinkin laajasti eri alan ammattilaisille. Koulutus soveltuu koulutustaustaltaan terveydenhuoltoalan, opetusalan, sosiaalialan, yhteiskuntatieteiden, taidealojen ammattilaisten tai erilaista auttamis- ja ohjaamistyötä tekeville kuten valmentajille, työnohjaajille, terapeuteille, kouluttajille ja sosiaalityöntekijöille. Koulutus sopii erityisen hyvin filosofian yliopisto-opiskelijoille, jotka haluavat täydentää opintojaan.

 

Mitkä ovat koulutuksen keskeiset opetussisällöt?

Koulutuksessa perehdytään sekä filosofisen praktiikan työskentelytapoihin että keskeisiin teoreettisiin lähtökohtiin. Keskeisiä työskentelytapoja ovat sokraattinen dialogi (erityisesti nelsonilais-heckmanilainen perinne) sekä filosofin vastaanottotoiminta. Harjoiteltavia taitoja ovat filosofin erilaiset työkalut, kuten päättelyn ja argumentaation taidot. Käytännön harjoituksia painotetaan läpi koulutuksen. Harjoituksiin kuuluvat edellä mainitut työskentelytavat, erilaiset henkiset harjoitukset sekä käynnit asiakkaana filosofin vastaanotolla. Harjoitusten tarkoituksena on sekä oppia filosofisia työskentelytapoja että auttaa osallistujaa reflektoimaan, kuka minä olen filosofina, mitä hyvä elämä kohdallani tarkoittaa ja kuinka voin sitä edistää.

Filosofian traditioon tutustutaan filosofisen praktiikan näkökulmasta ja esiin nostetaan filosofian harjoittamiselle erityisen hedelmällisiä ajattelijoita ja lähestymistapoja. Keskeisiin teoreettisiin lähtökohtiin kuuluvat  mm. antiikin filosofia, hermeneutiikka ja fenomenologia.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 48 opintopistettä. Se rakentuu yhdeksästä opintomoduulista, joiden tavoitteena on antaa opiskelijalle monipuolinen teoreettinen ja käytännöllinen osaaminen filosofisen praktiikan alalta. Opintojen alkuvaiheessa painottuu kirjallisuus ja pohjatiedon hankkiminen, mutta heti alusta alkaen mukana on käytännön harjoitteita. Opintojen loppupuolelle sijoittuu lyhyt harjoittelujakso, jossa sovelletaan filosofisia lähtökohtia omaan työhön tai toimialaan. Harjoittelujakso niveltyy osaksi opiskelijan kirjallista lopputyötä, jossa opiskelija syventää osaamistaan valitsemastaan filosofisen praktiikan alueesta tai kysymyksestä. Opintojen kaikki osa-alueet suorittanut opiskelija saa koulutuksesta todistuksen.

Opintomoduulit:

 1. Johdatus filosofiseen praktiikkaan (3 op)
  2. Antiikin filosofia (5 op)
  3. Moderni filosofinen praktiikka (5 op)
  4. Filosofinen ihmiskäsitys (5 op)
  5. Filosofisen praktiikan harjoitukset I (5 op)
  6. Filosofisen praktiikan harjoitukset II (5 op)
  7. Filosofisen praktiikan harjoitukset III (5 op)
  8. Oma harjoitus (5 op)
  9. Lopputyö (10 op)

O Oppimispäiväkirja

Osa opetukseen kuuluvasta kirjallisuudesta on englanninkielistä.

 

Esimerkkejä koulutuksen sovellettavuudesta

Juha Romppanen, kilpavalmentaja (STL)

Katarina Blomqvist, dokumentaristi

Pia Ojala, Historian ja yhteiskuntaopin lehtori

 

Koulutuksen aikataulu

Filosofisen praktiikan koulutus on kaksivuotinen ja alkaa helmikuussa 2019.

Lähiopetusta on yhteensä noin 285 tuntia. Tämä sisältää 3 yksilövastaanottoa per opiskelija. Lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä kuten kotitehtäviä, kirjallisuuteen tutustumista, reflektointia ja itsenäisesti suoritettavia harjoituksia sekä kirjallinen lopputyö.

Lähiopetus on rakennettu siten, että siihen olisi mahdollista osallistua työn ohessa. Opetus järjestetään viikonloppuisin ja perjantai-iltaisin. Kuukaudessa on 1-2 seminaariviikonloppua.

Vuoden 2019 ohjelma päivitetään tähän pian.

 

Koulutuksen paikka

Koulutus järjestetään Helsingin keskustassa, Kriittisen korkeakoulun tiloissa (Albertinkatu 27)sekä kulttuurikeskus Sähinän tiloissa Lauttasaaressa (Heikkiläntie 10).

 

Vastaavat kouluttajat

Vastaavina kouluttajina ovat FT Perttu Salovaara ja FM Anu Virtanen.

Kouluttajina toimivat lisäksi mm. TeT, dos Pia Houni, FM, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe, YT Eero Ojanen, FM Jukka Laajarinne ja muut suomalaiset filosofisen praktiikan ammattilaiset.

 

Koulutuksen hinta

Kokonaishinta on 3 300,-. Mahdollisuus maksaa kuukausierissä.

 

Haku koulutukseen

Haku koulutukseen on 7.1.2019. Lähetä Kriittiselle korkeakoululle vapaamuotoinen hakemus. Kerro hakemuksessa, kuka olet ja miksi olet kiinnostunut filosofisen praktiikan koulutuksesta. Kerro myös, miten arvioit koulutuksen täydentävän nykyistä koulutustasi ja ammatillista osaamistasi. Liitä hakemukseen perustutkintotodistukset sekä merkinnät suoritetuista filosofian opinnoista.

Hakijat kutsutaan ryhmähaastatteluun, joka pidetään tammikuussa. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti haastattelukutsusta.

Hakemukset postitetaan osoitteella:
Kriittinen korkeakoulu, Filosofisen praktiikan koulutus, Albertinkatu 27 a B 12, 00180 Helsinki.

Lisätietoa koulutuksesta saa Kriittisen korkeakoulun toimistolta:

040 552 5959, ma-to klo 12-14 info@kriittinenkorkeakoulu.fi

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Kriittisen Korkeakoulun ja Opintokeskus Siviksenkanssa.